Påsar för matavfallsinsamling - Svenco

Mer än 70 procent av Sveriges kommuner samlar in källsorterat matavfall och de flesta använder sig av matavfallspåsar tillverkade av papper.

Ofta har man ett separat kärl för källsorterat matavfall från villahushåll, det är det vanligaste systemet. Kraven på fastighetsnära insamling gör att t ex flerfackskärl, där olika fraktioner sorteras i separata insatser i två stora sopkärl, blir vanligare. I en del kommuner används tvådelat kärl. En del för matavfall och en för restavfall.

2024 ska allt matavfall samlas in separat. Ett av regeringens tidigare etappmål avsåg resurshushållning i livsmedelskedjan. Insatser skulle vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. Det är viktigt att rejektmängder är låga och att biogödselns kvalitet är god. Här är papperspåsen ett bra alternativ för att lyckas med detta. Regeringen beslutar att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Papperspåsen är godkänd i enlighet med EN 13432, vilket visar att den är nedbrytningsbar enligt krav i EU. Påsen är av typen planbotten för att den ska vara stark och tät. Den tillverkas av svenskt kraftpapper som är vattenavvisande.

Att tillverka påsar påverkar miljön. IVL har på uppdrag av Uppsala Vatten har gjort en livscykelanalys (Nr B 2307, maj 2018) där man tittar på olika typer av plastpåsar och papperspåsar för matavfallsavfallsinsamling. Ur klimatsynpunkt kommer man fram till att papperspåsen är bäst. Här tas också hänsyn till fler faktorer vid tillverkning av påsar. De tittar också på försurning och övergödning. Vid insamling av matavfall är en viktig faktor spridningen av plast. Då biogödseln sprids på åkermark måste all plast bort vid biogasanläggningen. Minskad plastanvändning leder därför till minskad spridning av plast. Uppsala Vatten tror också att papperspåsen kommer göra det lättare att sortera rätt.

FN uppskattaratt cirka åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Samtidigt ökarproduktionen av plast med ungefär fyra procent årligen – vilket innebär enfördubbling om 10 eller 15 år, enligt Andrew Sharpless miljöorganisationenOceana.