Svencosäck i Miljö - Papperssäck

Bolaget bedriver sedan flera decennier tillbaka ett aktivt miljöarbete vad avser utvecklingen inom avfallshanteringsbranschen, men också med den interna miljöhanteringen samt arbetsmiljön. Vi arbetar också både direkt och indirekt för att förbättra vår globala miljö. Vi lever som vi lär. Vårt pappersspill samlas upp och återvinns hos våra pappersproducenter, det komposterbara avfallet separeras för att återvinnas som biogas, övrigt avfall sorteras så långt som det är möjligt.

För ytterligare information om vårt miljöarbete hänvisar vi till våra miljödokument.

Miljöpolicy

Önskas information om våra produkter hänvisas till Produkter